PKN
Protestantse Gemeente te Dinther c.a.
 
Begroting 2023 Protestantse gemeente Dinther c.a. Begroting 2023 Protestantse gemeente Dinther c.a.
Protestantse gemeente te Dinther c.a.
 

College van Kerkrentmeesters Begroting 2023

   

1.1 Toelichting

De restauratie van het kerkgebouw zal in het eerste kwartaal 2023 worden afgerond. De voorgenomen restauratie van de pastorie zal in 2023 worden uitgevoerd.
De dekking zal bestaan uit middelen uit de voorziening groot-onderhoud en de aangevraagde subsidies.
 
 
    1. Begrote staat van baten en lasten over 2023
 
Begroting Begroting Rekening
2023 2022 2021
Opbrengsten en Baten    
Opbrengsten onroerende zaken 44.750 41.600 46.545
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 1.600 2.350 1.966
Opbrengsten levend geld 14.500 14.600 13.968
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 7.000 4.000 5.750
Totaal baten A 67.850 62.550 68.229
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen 15.410 15.000 18.127
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
4.930 3.150 7.717
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 37.000 36.197 36.319
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 1.000 1.050 752
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 3.750 2.792 3.558
Salarissen en vergoedingen 1.600 1.600 1.020
Kosten beheer, administratie en archief 3.940 3.000 3.655
Rentelasten/bankkosten 1.150 1.500 1.103
Totaal lasten A 68.780 64.289 72.251
Operationeel resultaat (A) -930 -1.739 -4.022
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 1.000 2.000 69.501
Incidentele lasten -1.000 -2.000 -4.595
Incidentele baten en lasten (B) 0 0 64.906
Resultaat verslagjaar (A+B) -930 -1.739 60.884
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves 1.000 - 3.635
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves -1.000 - -63.157
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 0 - -59.522
 

Resultaat naar Algemene reserve (D)   
-930             -1.739               1.362
 
 
    1. Toelichting op de begrote staat van baten en lasten
 
Opbrengsten en Baten      
  Begroting Begroting Rekening
  2023 2022 2021
Opbrengsten onroerende zaken      
Opbrengsten onroerende zaken      
Monumentale kerkgebouwen 2.000 1.600 1.500
Overige niet-kerkelijke gebouwen 24.000 24.000 26.350
Landerijen 18.750 16.000 18.695
  44.750 41.600 46.545
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen      
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen      
Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen) 1.600 2.350 1.966
  1.600 2.350 1.966
Opbrengsten levend geld      
Opbrengsten levend geld      
Vrijwillige bijdragen 13.000 12.500 12.471
Collecten in kerkdiensten 1.500 2.000 1.497
Giften - 100 -
  14.500 14.600 13.968
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen      
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen      
Niet-kerkelijke subsidies - - 1.250
Bijdragen kerkelijke organen 7.000 4.000 4.500
  7.000 4.000 5.750
Incidentele baten      
Incidentele baten      
Koersresultaat beleggingen - - 6.343
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken - - 61.979
Baten begraafplaatsen 1.000 2.000 1.179
  1.000 2.000 69.501
 
 
  Begroting Begroting Rekening

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen
2023 2022 2021
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves 1.000 - 3.635
  1.000 - 3.635
 
 
Uitgaven en Kosten      
  Begroting
2023
Begroting
2022
Rekening
2021
Kosten kerkelijke gebouwen      
Monumentale kerkgebouwen      
Onderhoud 490 - 471
Verzekeringen 560 700 536
Energie en water 6.000 5.500 7.319
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 6.000 6.000 6.440
Overige kosten 2.300 2.300 3.305
  15.350 14.500 18.071
Niet-monumentale orgels      
Onderhoud - 500 -
Verzekeringen 60 - 56
  60 500 56
  15.410 15.000 18.127
Kosten niet-kerkelijke eigendommen      
Overige niet-kerkelijke gebouwen      
Onderhoud 1.250 - 1.115
Belastingen 1.240 1.200 1.191
Verzekeringen 370 400 348
  2.860 1.600 2.654
Landerijen      
Belastingen 570 550 542
Overige kosten 1.500 1.000 1.477
  2.070 1.550 2.019
Overige kosten (on)roerende zaken      
Installaties en inventarissen - - 3.044
  - - 3.044
  4.930 3.150 7.717
 
 
  Begroting Begroting Rekening
  2023 2022 2021
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat      
Eigen predikanten      
Afdracht bezettingsbijdrage - 347 960
Afdracht basisbijdrage 326 - -
  326 347 960
Overige kosten pastoraat      
Preekvoorziening 5.000 5.000 4.206
  5.000 5.000 4.206
Kerkelijk werkers      
Salarissen en toeslagen 27.680 27.000 26.654
Sociale lasten 1.930 1.850 1.857
Vergoedingen 2.064 2.000 2.642
  31.674 30.850 31.153
  37.000 36.197 36.319
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten      
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten      
Kerkdiensten 700 750 642
Overige kosten kerkelijke activiteiten 300 300 110
  1.000 1.050 752
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen      
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen      
Afdrachten voor quotum 2.450 2.082 1.849
Afdrachten voor de solidariteitskas 300 310 300
Overige bijdragen en contributies 1.000 400 1.409
  3.750 2.792 3.558
Salarissen en vergoedingen      
Overige kosten personeel/vrijwilligers      
Vergoedingen vrijwilligers 1.600 1.600 1.020
  1.600 1.600 1.020
  1.600 1.600 1.020
 
 
  Begroting
2023
Begroting
2022
Rekening
2021
Kosten beheer, administratie en archief      
Kosten beheer, administratie en archief      
Bestuur 50 250 27
Bureaubehoeften en drukwerk 30 100 21
Telefoon- en internetabonnementen 590 - 568
Financiële administratie 440 400 327
Jaarrekeningcontrole 2.330 1.750 2.238
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) 310 300 292
Publiciteit 190 200 182
  3.940 3.000 3.655
Rentelasten/bankkosten      
Rentelasten/bankkosten      
Rente bankschulden - - 69
Bankkosten 150 200 129
Kosten vermogensbeheer 1.000 1.300 905
  1.150 1.500 1.103
Incidentele lasten      
Incidentele lasten      
Incidentele lasten - - 960
Lasten begraafplaatsen 1.000 2.000 3.635
  1.000 2.000 4.595
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen      
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen      
Toevoegingen bestemmingsreserves 1.000 - 63.157
  1.000 - 63.157
 
 

3.1 Algemene informatie

Registratienummer gemeente                                         93520000
Protestantse classis Noord-Brabant,
 
Classis

Limburg en Réunion Wallonne
 
 

Organisatie

Aantal wijkgemeenten                                                      1
Aantal begraafplaatsen                                                    1
Aantal annexe stichtingen                                                0

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Predikanten - bezetting in aantallen
Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden           0
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht             0
Totaal aantal predikanten                                                 0
Predikanten - bezetting in FTE
Bezetting predikanten fulltime in FTE                              0
Bezetting predikanten parttime in FTE                             0,00
Totaal bezetting predikanten in FTE                                0,00
Waarvan vacatures in FTE                                               0,00 Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE 0,00 Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE    0,00

Kerkelijk werkers
Aantal kerkelijk werkers                                                   1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE                                   0,50
Waarvan vacatures in FTE                                               0,00

 

Personeel

Overige betaalde medewerkers
Aantal overige betaalde medewerkers                             0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE             0,00

 

Ouderlingen

(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)
Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester)           3
Waarvan vacatures                                                          0
 
College van kerkrentmeesters  
Ouderlingen-kerkrentmeester
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 3
Waarvan vacatures 1
Kerkrentmeesters  
Aantal kerkrentmeesters 0
Waarvan vacatures 0
College van diakenen  
Diakenen  
Aantal diakenen 3
Waarvan vacatures 1
Diaconale rentmeesters  
Aantal diaconale rentmeesters 0
Waarvan vacatures 0
Leden  
Aantal belijdende leden 59
Aantal doopleden 109
Totaal aantal leden 168
Pastorale eenheden  
Aantal pastorale eenheden 127

 
terug
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst / koffie na de dienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst / H. Avondmaal
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
kerkklokje april /mei '24
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.