PKN
Protestantse Gemeente te Dinther c.a.
 
Plaatselijke regeling tbv het leven en werken v.d. Protestantse Gemeente te Dinther Plaatselijke regeling tbv het leven en werken v.d. Protestantse Gemeente te Dinther
Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Dinther c.a.
 

Vaststelling
 
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 24 september 2015 en is vanaf deze datum geldig.
 
1. Samenstelling van de kerkenraad
 
1.1 Aantal ambtsdragers
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
 • Predikant                                                    1         vacature
 • Ouderlingen                                               2
 • Ouderling- kerkelijk werker                  1
 • Ouderlingen-kerkrentmeester             3         vacature
 • Diakenen                                                    3         vacatureTotaal                                           10
 
1.2 Vaste adviseurs
Kerkelijk werkers, die in de bediening zijn gesteld.
 
2. Verkiezing ambtsdragers
 
2.1 Stemrecht
De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens zijn de doopleden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt stemgerechtigd.
Gastleden worden in dezen gelijkgesteld met de leden.
 
2.2 Stemmen bij volmacht
Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen.
De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad getoond.
 
2.3 Verkiezing van ouderlingen en diakenen
De verkiezing vindt plaats in de door de kerkenraad vastgestelde maand
Januari.
 
De kandidaat wordt door de kerkenraad aan de  gemeenteleden bekend gemaakt.  Als binnen twee weken geen bezwaren tegen de kandidaat worden ingebracht,
is deze kandidaat met algemene stemmen gekozen en wordt deze in de kerkdienst bevestigd.
 
2.4 Rooster van aftreden
Het aftreden van de ambtsdragers wordt niet door middel van een rooster  bijgehouden. Ambtsdragers, die kerkordelijk zouden moeten aftreden vanwege het verstrijken van de termijn van twaalf jaar, blijven ook naar ommekomst van deze termijn van twaalf jaar in functie totdat hun opvolgers zijn bevestigd, tenzij de ambtsdrager in de kerkenraadsvergadering te kennen geeft van het ambt te willen worden ontheven .
 
Ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en diakenen die langer dan de voorgeschreven termijn van twaalf jaar in het ambt blijven, worden  herbevestigd in de kerkdienst.
 
2.5 Verkiezing van predikanten en kerkelijk werkers
De kerkenraad nodigt alle stemgerechtigde gemeenteleden uit om bijeen te komen op de verkiezingsvergadering.
Bij de uitnodiging wordt minimaal een termijn van twee weken in acht genomen.
 
Als de verkiezingsvergadering eenstemmig tot een besluit komt is geen afzonderlijke stemming vereist.
Is dit niet het geval dan wordt schriftelijk gestemd.
 
3. Werkwijze van de kerkenraad
 
3.1 Aantal vergaderingen en bijeenroepen
De kerkenraad vergadert zesmaal per jaar.
De vergaderingen worden tenminste vijf dagen van te voren bijeengeroepen door het moderamen onder toezending van een agenda die de zaken vermeldt die op de vergadering aan de orde komen.
 
Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen vergaderen gezamenlijk met de kerkenraad in dezelfde vergaderingen.
 
3.2 Verslaglegging
Van de vergaderingen worden notulen gemaakt die ter goedkeuring worden aangeboden op (een van) de volgende kerkenraadsvergadering.
 
3.3 Openbaarmaking van besluiten
De kerkenraad maakt de niet vertrouwelijke besluiten openbaar door middel van publicatie in het kerkblad en/of door afkondiging van de kansel.
 
3.4 Verkiezing moderamen
De kerkenraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een scriba.
De voorzitter en de scriba vertegenwoordigen de gemeente in zaken die niet van diaconale aard zijn en niet vermogensrechtelijke aangelegenheden betreffen.
 
De kerkenraad wijst vervangers aan van de voorzitter en de scriba, die bij ontstentenis van de voorzitter en de scriba de gemeente in bovengenoemde zaken vertegenwoordigen.
 
3.5  De gemeente kennen in en horen over
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, die wordt:
 • aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en
 • afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.
In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.
 
3.6 Toelating hoorders tot de vergaderingen
De vergaderingen van de kerkenraad zijn niet openbaar. De kerkenraad kan echter besluiten dat gemeenteleden en/of andere belangstellenden als toehoorder tot een bepaalde vergadering of tot een deel daarvan toegelaten worden.
 
3.7 Archiefbeheer
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente.
 
Het archief wordt in bewaring gegeven bij het Brabant Historisch Informatie Centrum, BHIC in de Citadel te ’s-Hertogenbosch.
 
4. Besluitvorming
 
4.1  Besluiten worden steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen.
 
4.2 Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om een schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken de stemmen dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.
 
4.3  Stemming over personen geschiedt schriftelijk conform ordinantie. 4-5.
 
4.4  Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, ter vergadering aanwezig is.
Wanneer in een vergadering het quorum (vacatures niet meegeteld) niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum (vacatures niet meegeteld) niet aanwezig is.
 
5. Kerkdiensten
 
5.1 Kerkdiensten
De kerkenraad stelt de tijd, plaats en het aantal kerkdiensten per jaar vast.
 
5.2  Doopvragen
Doopvragen kunnen door belijdende leden en doopleden worden beantwoord.
 
5.3 Avondmaal
Tot deelname aan het avondmaal zijn zowel belijdende leden als doopleden toegelaten.
 
5.4 Andere levensverbintenissen
Zegening van andere levensverbintenissen is toegestaan op voorwaarde dat een akte van registratie door een ambtenaar van de burgerlijke stand is opgemaakt van de naar de burgerlijke wet tot stand gekomen verbintenis .
 
6. De vermogensrechtelijke aangelegenheden -kerkrentmeesterlijk
 
6.1 Omvang college van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie leden.
 
6.2 Kerkrentmeester niet-ouderling
De kerkenraad kan een kerkrentmeester-niet ouderling benoemen. Deze maakt geen deel uit van de kerkenraad.
 
6.3 Verkiezing voorzitter, secretaris en penningmeester
De kerkrentmeesters verkiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 
6.4 Plaatsvervangers
Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden of uit de kerkenraad plaatsvervangers voor zijn voorzitter en secretaris aan. In de regel zijn de plaatsvervangers de voorzitter en secretaris van het college van diakenen.
 
6.5 De administratie
Het college van kerkrentmeesters zorgt er voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn.
 
6.6 De bevoegdheden van de penningmeester
 
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximum bedrag van 10.000,- per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd.
Bij afwezigheid van de penningmeester treedt de secretaris op als diens plaatsvervanger.
 
7. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal
 
7.1 Omvang college van diakenen
Het college van diakenen bestaat uit drie leden.
 
7.2 Verkiezing voorzitter, secretaris en penningmeester
De diakenen verkiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 
7.3 Plaatsvervangers
Het college van diakenen wijst uit zijn midden of uit de kerkenraad plaatsvervangers voor zijn voorzitter en secretaris aan. In de regel zijn dit de voorzitter en secretaris van het college van kerkrentmeesters.
 
7.4 De administratie
Het college van diakenen zorgt er voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn.
 
7.5 De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximum bedrag van 10.000,- per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd.
Bij afwezigheid van de penningmeester treedt de secretaris op als diens plaatsvervanger.
 
8. De vermogensrechtelijke aangelegenheden – begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster
 
8.1De begrotingen en collecterooster
Ieder jaar plegen het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en de kerkenraad overleg over de in samenhang met het beleidsplan op te stellen begrotingen en het collecterooster van het komende kalenderjaar.
 
Na dit overleg worden de begrotingen en het collecterooster voor het komende kalenderjaar door de kerkenraad vastgesteld.
 
8.2 De jaarrekeningen
Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen overleggen met de kerkenraad over de ontwerp- jaarrekeningen van het voorgaande jaar.
 
Na dit overleg worden de jaarrekeningen door de kerkenraad vastgesteld.
 
8.3 Publicatie jaarrekeningen voor gemeenteleden
De vastgestelde jaarrekeningen worden in samenvatting in het kerkblad gepubliceerd met de mededeling dat de volledige jaarrekeningen op verzoek door gemeenteleden kunnen worden ingezien.
 
8.4 Controle door onafhankelijke deskundigen
Het opstellen van de jaarrekeningen wordt uitgevoerd door het administratiekantoor KKA te Amersfoort.
 
9. Overige taken van kerkrentmeesters en diakenen
 
Kerkrentmeesters
 
9.1 Bij beroeping van predikanten
Bij de beroepsbrief behoort een aanhangsel met de schriftelijke opgave van de toegezegde inkomsten en rechten. Dit aanhangsel wordt ondertekend door de voorzitter en de scriba van de kerkenraad en door de voorzitter en secretaris van het college van kerkrentmeesters.
 
9.2 Overige taken
Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester is bovendien toevertrouwd, tezamen met de andere kerkrentmeesters:
 • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet- diaconale aard;
 • het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.
 
9.3 Kerkelijk werkers
De kerkelijk werkers worden benoemd door of vanwege de ambtelijke vergadering of het kerkelijk lichaam onder verantwoordelijkheid waarvan zij werkzaam zijn.
Een kerkelijk werker wordt aangesteld voor een gemeente door het college van kerkrentmeesters of het college van diakenen.
 
9.4 Beleidsplan
De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg te hebben gepleegd met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.
 
9.5 Kerkmusicus-organist
De organisten worden benoemd door de kerkenraad na overleg met het college van kerkrentmeesters, bij voorkeur uit leden van de kerk.
De aanstelling van de organist geschiedt door het college van kerkrentmeesters.
 
9.6 Koster
Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten stellen de kerkrentmeesters een koster aan
De koster wordt benoemd door de kerkenraad op voordracht van het college van kerkrentmeesters, bij voorkeur uit leden van de kerk.
De aanstelling van de koster geschiedt door het college van kerkrentmeesters.
 
9.7 Het kerkgebouw
De zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de kerkdiensten berust bij het college van kerkrenmeesters.
 
Over de inrichting van het kerkgebouw beslist de kerkenraad gehoord het college van kerkrenmeesters en het orgaan dat op dit terrein werkzaam is.
 
Het kerkgebouw wordt door het college van kerkrentmeesters in overleg met de kerkenraad bij voorrang beschikbaar gesteld voor gemeentelijke en kerkelijke doeleinden.
 
Diakenen
 
9.8 Het dienstwerk van de diakenen
Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd:
 • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
 • de dienst aan de Tafel van de Heer;
 • het mede voorbereiden van de gebeden;
 • het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
 • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
 • het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid  en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
 • het beheren van de financiele zaken die bestemd zijn voor het diaconaat;
 • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.
 
 
9.9 Beleidsplan
De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.
 
9.10 De viering van het avondmaal
Het avondmaal wordt minimaal vier keer per jaar gevierd. Het avondmaal wordt bediend door de predikant of de daartoe bevoegde kerkelijk werker, waarbij de diakenen aan de tafel van de Heer dienen en de ouderlingen-kerkrentmeesters medeverantwoordelijkheid dragen.
 
De bediening geschiedt op de wijze die door de kerkenraad is vastgesteld met gebruikmaking van de door de kerkenraad vastgestelde orde van dienst.
 
9.11 De diaconale arbeid
De gemeente vervult haar diaconale opdracht in de wereld en in de gemeente onder leiding van de diakenen.
 
 
10 Vaststelling en ondertekening
 
Aldus te Dinther vastgesteld inde vergadering van de kerkenraad van 24 september  2015.
 
 
 
J. Versluis, voorzitter
 
 
 
Mevr. M. Buijs – van Kampen, scriba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst / koffie na de dienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst / H. Avondmaal
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
kerkklokje april /mei '24
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.