PKN
Protestantse Gemeente te Dinther c.a.
 
ANBI gegevens diaconie / gemeente ANBI gegevens diaconie / gemeente


Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

 
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Dinther c.a.
Telefoonnummer  
RSIN/Fiscaal nummer: 823507580  
Website adres: www.dinther.protestantsekerk.net
E-mail: e.eijsbergen@ziggo.nl
Adres:  
Postcode:  
Plaats:  
Postadres:  
Postcode:  
Plaats:  
 
De Protestantse Gemeente te Dinther c.a. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Dinther c.a..

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 3 ( 1 vacture)  leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan  

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Beleidsplan 2020-2025 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Dinther c.a.

Inhoud:
1. Historie
2. Bestuur
3. Doelstelling
4. Projecten
5. Middelen

1. Historie

De Diaconie neemt van ouds een zeer belangrijke plaats in de gemeente in.
Armenzorg was destijds (nog) geen taak van de overheid.
Vroeger was de Diaconie eigenaar van een aantal boerderijen met bijbehorend land.
Agrariërs die tot de hervormde kerk behoorden, waren pachters van deze boerderijen en deze landerijen.
De boerderijen (de gebouwen) van de Diaconie zijn inmiddels allemaal verkocht. Het land is nog in eigendom van de Diaconie en verpacht.

De Diaconie steunde vroeger met name behoeftigen lokaal.

2. Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie diakenen, een voorzitter, een secretaris/penningmeester en een vacature.
Het bestuur vergadert zes maal per jaar samen met het college van kerkrentmeesters en de overige leden van de kerkenraad.
Besluiten worden in overleg met alle leden van de kerkenraad genomen.

3. Doelstelling

De doelstelling van de Diaconie is:
Lokaal, landelijk en wereldwijd financieel te steunen, waar anderen de steun laten afweten.

Het totale rendement van het vermogen en de financiële bijdragen van de gemeenteleden wordt aangewend om het doel te bereiken.

Zoveel als mogelijk is noodhulp te verlenen bij plaatselijk gesignaleerde noodgevallen.

4. Projecten

De Diaconie steunt door middel geldelijke bijdragen de projecten van Kerk in Aktie. De collectegelden voor de collecten voor Kerk in Aktie worden door de Diaconie verhoogd tot € 100.

Daarnaast heeft de Diaconie een wisselend aantal eigen projecten die worden gesteund. Op dit moment zijn dit de Stichting Mensenkinderen, de Stichting Burundi Manyar in Indonesië, de Stichting Exodus, de Voedselbank Veghel, de Stichting Uno Mas in Guatemala, de Stichting Bogota zonder Honger in Colombia,
en de Stichting Vrienden van Brazilië.

De Diaconie is lokaal actief betrokken bij de interkerkelijke diaconale activiteiten, waaronder Lichtpunt. Lichtpunt is een samenwerkingsverband van de diaconieën van de Katholieke parochies Heeswijk, Dinther en Loosbroek en de Protestantse Gemeente te Dinther c.a.

Samen met diaconieën van omliggende parochies in Bernheze is de Diaconie actief betrokken bij de Stichting Schuldhulpmaatje in Bernheze, zowel bestuurlijk als financieel ondersteunend.

5. Middelen

De middelen om haar taak te kunnen uitoefenen verkrijgt de Diaconie uit het rendement van het vermogen, de financiële bijdragen van de gemeenteleden (collecten) en andere giften.

Omdat de rente zeer laag en zelfs negatief is heeft de Diaconie het beleid voor het beheer van het vermogen daarop aangepast.
De Diaconie beheert haar vermogen door middel van het doen van beleggingen volgens het geldend belegginsstatuut. Het beleggen is defensief en gericht op het in stand houden van het vermogen.
Het grootste deel van het vermogen is belegd in landbouwgrond.
Bij het doen van nieuwe beleggingen wordt de mogelijkheid om in landbouwgrond te beleggen in belangrijke mate mee overwogen.

Het volledige rendement van het vermogen wordt samen met de collecten en de overige giften beschikbaar gesteld voor de in de begroting vastgestelde diaconale doelen.

Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 24 september 2020,

Voorzitter Diaconie                                             Secretaris Diaconie

Voorzitter Kerkenraad                                        Scriba KerkenraadBeloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
            

Algemene gegevens Protestante Gemeente te Dinther c.a. behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Dinther c.a.
Telefoonnummer (facultatief):  
KVK nummer: 76399524
Website adres: www.dinther.protestantsekerk.net
E-mail (scriba): m-j.buijs@kpnmail.nl
Adres: Kerkstraat 2
Postcode: 5473 GN
Plaats: Heeswijk-Dinther
Postadres: Hoge wal 10
Postcode: 5384 
Plaats: Heesch
 
De Protestantse Gemeente te Dinther c.a. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente is gastvrij, traditioneel en diaconaal zeer actief.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Prostestantse Gemeente te Dinther c.a.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 2 leden en 1 vacature is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Het beleidsplan 2019-2024 van onze gemeente kunt u hieronder lezen.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Protestantse gemeente te Dinther c.a.
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2022

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

 
3.2 Staat van baten en lasten over 2022  
  Begroting Rekening Rekening
  2022 2022 2021
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 29.200 33.823 27.283
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 6.000 3.171 5.589
Opbrengsten levend geld 1.400 1.675 1.575
Door te zenden collecten en giften 700 739 512
Totaal baten A 37.300 39.408 34.959
Uitgaven en Kosten      
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 5.300 5.912 5.541
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 500 500 500
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 1.448 1.448 1.721
Kosten beheer, administratie en archief 2.660 3.078 2.491
Rentelasten/bankkosten 3.825 2.238 2.628
Diaconaal werk plaatselijk 6.000 5.680 6.001
Diaconaal werk regionaal/landelijk 5.400 6.013 5.365
Diaconaal werk wereldwijd 11.500 8.924 11.092
Afdrachten door te zenden collecten en giften 700 739 512
Totaal lasten A 37.333 34.532 35.851
Operationeel resultaat (A) -33 4.876 -892
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten - -11.224 177.999
Incidentele lasten - - -140
Incidentele baten en lasten (B) - -11.224 177.859
Resultaat verslagjaar (A+B) -33 -6.348 176.967
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves - 20.454 -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - -61.133 -177.999
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - -40.679 -177.999
      Resultaat naar Algemene reserve (D)                                                   -33           -47.027              -1.032                                  

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.


 


 
            BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE TE DINTHER c.a. 2019 - 2024
 Inhoud
 
Historie Protestantse gemeente te Dinther c.a.
Huidige situatie
Beschrijving van de gemeente
Samenstelling bestuur
Samenstelling van de gemeente
Doelstelling van beleid
Stappen om het doel te bereiken
Financiële middelen om het doel te bereiken
Onderhoudsplan van de gebouwen
 

 


          

Historie van de Protestantse gemeente te Dinther c.a.
 
Na de vrede van Munster in 1648 is de hervormde gemeente te Dinther c.a. gesticht. Een kleine protestantse gemeenschap in het overwegend katholieke zuiden des lands, in de Meierij van Den Bosch.
De gemeente kreeg de beschikking over de grote katholieke kerk in Dinther en
omvatte de dorpen Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Nistelrode en een gedeelte van Heesch, dat de Venhof werd genoemd.
De gemeente beschikte ook over een kerkgebouw in Heeswijk.
Aanvankelijk was dit de grote katholieke kerk, maar na de kerkruil in 1809 had men een kerkgebouw aan de Lariestraat. In 1856 is dit kerkgebouw gesloopt en werd alleen het kerkgebouw in Dinther gelegen aan de Kerkstraat en gebouwd in 1843 gebruikt. Het kerkhof aan de Lariestraat in Heeswijk is tot op de huidige dag als kerkhof van de Protestantse gemeente te Dinther c.a. in gebruik.
Na de fusie in 2004 van de drie protestantse kerken in Nederland tot de Protestantse Kerk in Nederland is de Hervormde gemeente te Dinther c.a. opgegaan in deze gefuseerde kerk en is de naam van gemeente veranderd in Protestantse Gemeente te Dinther c.a.
 
Ondanks het door de jaren heen kleine aantal leden is de protestantse gemeente te Dinther c.a. tot op de dag van vandaag blijven bestaan.
Dit is met name te danken aan de inspanningen van de Maatschappij van Welstand, die protestantse boeren vooral in het gebied rond Dinther en Loosbroek aan een pachtboerderij hielp en de initiatieven van dominee De Jong Schouwenburg, die aan het begin van de twintigste eeuw de kerkelijke gemeente  te Dinther in staat stelde om een groot aantal hectaren grond te kopen gelegen op de Venhof onder Heesch.
 
Langzamerhand nam het aantal agrariërs af, maar er is nog steeds een vaste kern, waarin ook agrariërs zijn vertegenwoordigd. De gemeente heeft altijd een hechte gemeenschap gevormd. Iedereen is zonder onderscheid altijd welkom geheten en in de gemeente opgenomen.
 
            Huidige situatie
 
In de burgerlijke gemeente Bernheze, die bestaat uit de kerndorpen Heesch, Nistelrode, Heeswijk, Dinther, Loosbroek en Vorstenbosch heeft de Protestantse gemeente te Dinther c.a. haar plaats gevonden.
De gemeente heeft er bij de vaststelling van het Beleidsplan 2005 – 2008 uitdrukkelijk voor gekozen om zo lang als het mogelijk en verantwoord is zelfstandig te blijven. Het quasi-pastoraal verband met de gemeente Uden-Veghel is na de kerkfusie in 2004 opgeheven.
De Protestantse gemeente te Dinther c.a. behoort thans tot de kleine gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland, maar is hiermee wel een volwaardige gemeente in de zin van de kerkorde.
Het zelfstandig voortbestaan is ook thans nog steeds een wens en streven van de gemeente. Dit moet dan wel haalbaar zijn, zowel in financieel als getalsmatig opzicht. Samenwerking met buurgemeenten heeft ook de aandacht. De naaste protestantse buurgemeenten zijn allemaal getalsmatig groter dan de Protestantse Gemeente te Dinther c.a.  Samenvoeging met één of meer omliggende gemeenten zal op den duur tot opheffing van de protestantse gemeente in Dinther leiden. Daarom zal samenwerking op termijn een optie kunnen zijn.
 
            Beschrijving van de gemeente
 
Gevormd door de invloed van het katholicisme in het zuiden van het land is de geloofsopvatting niet al te orthodox, maar wel sterk op de protestantse leer gericht. De gemeente heeft een grote onderlinge band en naar buiten toe stelt de gemeente zich open op. Veel aandacht is er voor de diaconale taak, waarbij samenwerking met de diaconieën van de katholieke parochies de laatste jaren een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Van de werkgroep “Lichtpunt” en de stichting Schuldhulpmaatje maakt de diaconie van de gemeente zeer actief deel uit. De gemeente probeert in navolging van Jezus Christus te leven, heeft daardoor een open oog voor de medemens wereldwijd en geeft ook haar eigen gemeenteleden een warm gevoel en steun waar nodig.
 
Het kerkgebouw en de pastorie zijn gelegen aan de Kerkstraat  2-4 te Dinther.
Deze gebouwen staan beide op de Rijksmonumentenlijst.
De eigen protestantse begraafplaats ligt aan de Lariestraat in Heeswijk.
Iedere zondagmorgen is er in de kerk om 10.00 uur dienst. Voorganger is tweemaal per maand de eigen kerkelijk werker met preekbevoegdheid. In de overige diensten gaan gastpredikanten voor. De gemeente heeft al enige tijd een kerkelijk werker in dienst die ook bevoegd is om  de sacramenten doop en avondmaal bedienen. Op de eerste zondag van de maand is na de eredienst gezamenlijk koffiedrinken in de ontmoetingsruimte De Ark, gelegen achter de kerk. Momenteel is er geen kindernevendienst meer.
 
De kerkenraad is actief geweest om de huidige kerkelijk werker te bevestigen als ouderling-kerkelijk werker, zodat hij voldoet aan de per 1 januari 2013 aangepaste kerkorde en de bevoegdheid krijgt om de sacramenten te bedienen en de zegenbede uit te spreken. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de kerkelijk werker is per 1 mei 2016 overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
De verlenging van het preekconsent heeft in juli 2019 plaatsgevonden.
 
Samenstelling kerkbestuur
 
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit drie ouderlingen (incl. de kerkelijk werker), twee diakenen en twee kerkrentmeesters, waarvan er één voorzitter van de kerkenraad is. Alle belangrijke zaken worden door de kerkenraad als geheel besloten, dit geldt voor zowel diaconale - als beheerzaken. Zowel de diaconie als het college van kerkrentmeesters hebben een vacature. Twee gemeenteleden, niet ambtsdragers, maken deel uit van de kerkenraad.
 
            Samenstelling van de gemeente
 
De gemeente heeft een gevarieerde samenstelling.
 
Per 1 januari 2019 telde de gemeente 156 leden :
 
60 belijdende leden
96 doopleden
 
15 ongedoopte leden
1 vriend
16 meegeregistreerden
 
De leeftijdsopbouw is:
  0 – 12                     7
13 – 20                     21
21 – 40                     35
40 – 65                     72
65+                            51
 
 
            Doelstelling van beleid
 
Het doel van het beleid is om in Dinther een  protestantse kern te waarborgen om daardoor in navolging van Jezus Christus door middel van het houden van erediensten God te dienen en dienend te zijn voor de medemens veraf en dichtbij.
 
            Stappen om dit doel te bereiken
 
1. De zondagse eredienst
Het houden van erediensten op zondagmorgen met eens per maand (op de eerste zondag van de maand) gezamenlijk koffiedrinken in “De Ark” dient gecontinueerd te worden. Het draagt bij aan de geloofsbeleving en de saamhorigheid.
              
2. Uitgave van het kerkblad
Het kerkblad “Het Kerkklokje” wordt zesmaal per jaar uitgegeven.
Het is belangrijk dat er regelmatig een kerkblad verschijnt dat de gemeenteleden informeert over het wel en wee in de gemeente.
Het kerkblad is de laatste tijd prettig leesbaar geworden door het opnemen van foto’s. In het laatste kerkblad van het jaar worden de foto’s in kleur afgedrukt.
 
3. Website
De gemeente is online met een eigen website. Dit is ook een belangrijk communicatiemiddel. De website is voor het behouden van de ANBI status verplicht. De website wordt accuraat bijgehouden zodat zij steeds zeer actueel is. De website wordt zeer regelmatig bezocht.  
De meeste gemeenteleden hebben een e-mailadres, hetgeen de berichtgeving naar de gemeenteleden vergemakkelijkt. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.
De gemeente heeft haar beleid ten aanzien van het waarborgen van de privacy aangepast aan de voorschriften van de in 2018 ingevoerde AVG.
 
4. Pastoraal bezoek door ouderling en kerkelijk werker
Naast het bezorgen van bloemen bij bejaarden en zieken in de gemeente is het belangrijk dat bezoek wordt gebracht door een ouderling of de kerkelijk werker. De laatste jaren is heel hard aan gewerkt  om het aantal bezoekjes uit te breiden en daardoor meer aandacht aan de ouderen en zieken te besteden.
 
5.Gemeenteleden betrekken bij diverse activiteiten
 
5.1 Gemeentedag.
Iedere twee jaar wordt aan het einde van de zomer een gemeentedag georganiseerd. De gehele gemeente is dan op locatie de boerderij van de familie Buijs op de Venhof en na de eredienst in de schuur worden diverse activiteiten en een gezamenlijke maaltijd gehouden.
 
5.2 Diaconaal project.
De diaconie steunt een aantal projecten in het buitenland. Over deze projecten worden de gemeenteleden regelmatig geïnformeerd in het Kerkklokje of door middel van een presentatie.
 
5.3 Onderhoud kerktuin en kerkhof.
De “schoffelploegen” zijn nog steeds actief. Deze activiteit dient zo lang mogelijk voortgezet te worden, omdat hieruit een grote onderling binding is ontstaan en tevens veel kosten worden bespaard. Vanwege de hoge leeftijd van de deelnemers worden steeds meer werkzaamheden uitbesteed.
 
5.4 Thema-avonden
Deze avonden worden goed bezocht. Nu niet meer in het najaar, maar in het voorjaar, in de maand maart. De locatie was in 2013 bij wijze van proef in “De Ark”. De keuze voor deze locatie is positief ontvangen.
Op deze avonden komen afwisselend geloofsvraagstukken en onderwerpen die in de maatschappij ter discussie staan aan de orde.
Het zou een idee kunnen zijn  om de onderwerpen die nu vanuit de kerkenraad worden aangedragen, te laten bedenken door de gemeenteleden. Een oproep in het kerkblad zou hiertoe geplaatst moeten worden.
 
5.5 Vrouwencontactgroep
De vrouwencontactgroep van de gemeente bestond in 2012 40 jaar. Het belang van deze vrouwencontactgroep kan niet worden onderschat. Helaas is het aantal deelnemers afnemend geweest. Inmiddels is de vrouwencontactgroep weer nieuw leven ingeblazen.
 
5.6 Kindernevendienst
Tijdelijk is er geen kindernevendienst. Als er weer kinderen zich aandienen zal de kindernevendienst weer opgestart worden.
 
Wel is er voor de kinderen op kerstavond in de kerk een voor iedereen in het dorp toegankelijk kinderkerstfeest.
 
5.7 Kinderen vanaf 12 jaar en jongeren
De aandacht voor deze groepen is er wel, maar de kerkenraad is er (nog) niet in geslaagd om hiervoor een bruikbaar programma op te stellen.
Dit blijft de aandacht van de kerkenraad houden.
 
 
                        Financiële middelen om dit doel te bereiken
 
Er is ieder jaar een bijna sluitende begroting met een klein tekort dat uit de eigen middelen wordt aangevuld.
De rentebaten zijn tengevolge van de dalende rente op de kapitaalmarkt sterk afgenomen. De vrijwillige bijdragen zijn in tegenstelling tot hetgeen werd verwacht en de landelijke trend ongeveer gelijk gebleven en zelfs een beetje gestegen.
De afgelopen jaren is de pastorie verhuurd aan derden. Hiertoe waren een aantal aanpassingen noodzakelijk o.a. een nieuwe keuken nieuwe verwarmingsketel en vernieuwing van de elektrische installatie waardoor het fonds Groot-onderhoud is afgenomen. De onderhoudsplannen zoals opgenomen in het Beleidsplan 2013-2018 zijn allemaal gerealiseerd.
 
De opbrengst van de verhuur van de pastorie (€ 19.740 per jaar) is bij de totale begroting van € 51.421, een belangrijke dekkingsfactor.
Hierdoor is het voor de gemeente uit financieel oogpunt geen beletsel om zelfstandig te blijven. De inkomsten zijn steeds stabiel gebleven in de afgelopen jaren en zullen dat naar verwachting ook in de komen blijven.
Bovendien beschikt de gemeente over voldoende reserves in de vorm van langdurige beleggingen in cultuurgrond.
De begroting laat weinig veranderingen zien. Grote schommelingen doen zich niet voor, zodat vrij nauwkeurig kan worden begroot.
 
 
Meerjarenbegroting
 
Baten                      2019              2020              2021              2022              2023              2024
Onr.zaken            37.421             37.500           37.600          37.700           37.800           37.900
Rente baten          2.000                1.500            1.500             1.500              1.500             1.500
Opbrengst           12.000              12.500          12.500           12.500           12.500           12.500
levend geld
Bijdr. Diac.             5.500                5.500            5.500              5.500             5.500             5.500
Totale baten        56.921             57.000          57.100            57.200          57.300           57.400
 
Uitgaven                2019              2020              2021              2022              2023           2024

Gebouwen             4.400             4.400            4.400             4.400             4.400           4.400
Overige k.              3.400             3.400            3.400             3.400             3.400           3.400
Pastoraat             35.660          37.160          41.300           41.400           41.400        41.600
Kerkdienst             1.500                500                500                700                 700             700
Verpl. Afdr.            2.300            2.350             2.350             2.350             2.350          2.350
Sal.&verg.              3.150             3.300             3.400             3.500            3.600          3.600
Beheer                   2.644             2.700             2.750             2.800             2.800         2.800
Bank                       2.700                 400                400                500                500             550
Totale                  55.754            54.210          58.500           59.050           59.150      59.400
Lasten
Resultaat            +1.167             +2.790          -1.400            -1.850            -1.850        -2000
 
De tekorten zullen uit de reserves worden aangevuld.
 
                        Onderhoudsplan voor de gebouwen
 
Naast schilderwerk zijn  er geen grote onderhoudswerken aan de gebouwen  te voorzien. In de jaren 2017 en 2018 zijn alle noodzakelijke en voorziene onderhoudswerken, waaronder de restauratie van het torentje, en de gedeeltelijke vernieuwing  van de elektrische installatie in de pastorie, afgerond. In verband met de brandveiligheid zijn in 2019 in de pastorie alle voorgeschreven aanpassingen zoals gipsplafonds, alarminstallatie en brandblusapparatuur gerealiseerd.
De onderhoudskosten zullen in de periode 2019 – 2024 beperkt zijn tot schilderwerken ten bedrage van ongeveer € 10.000, welke ten laste van het fonds groot-onderhoud zullen worden gebracht.
 
Dit beleidsplan is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 14 augustus 2019.
 
Voorzitter van de kerkenraad                      Scriba van de kerkenraad
J. Versluis                                                            mevr. M. Buijs – van Kampen

 
terug
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst / koffie na de dienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst / H. Avondmaal
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
kerkklokje april /mei '24
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.